Top

Algemene voorwaarden

Definities: In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt. Diëtist: in het bezit van het diploma “Voeding & Diëtetiek” en ingeschreven in het basisregister van het kwaliteitsregister. Cliënt: degene m/v aan wie door de diëtist voedingsadvies wordt verstrekt.

Artikel 1 Verwijzing huisarts of medisch specialist

De diëtist werkt bij voorkeur op verwijzing van de huisarts of medisch specialist. De cliënt kan ook zonder verwijzing bij de diëtist  terecht. Indien de cliënt verzekerd is bij CZ/Ohra/Delta Lloyd of de Friesland, dan is een verwijsbrief een vereiste voor vergoeding door de zorgverzekeraar.

Artikel 2 Consulttijd

Elk consult is opgebouwd uit directe tijd en indirecte tijd. Onder directe tijd wordt verstaan het rechtstreekse contact tussen cliënt en diëtist. Onder indirecte tijd vallen alle administratieve afhandelingen zoals het schrijven van een rapportage, het opstellen van een voorbeelddagmenu en het berekenen van de voeding. De totale tijd wordt u in rekening gebracht.

Artikel 3 Tariefstelling

Voor de behandeling aanvangt deelt Startpunt Diëtetiek de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn exclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.

Artikel 3 Vergoeding, betaling

Dieetadvisering is opgenomen in het basispakket. Bij enkele zorgverzekeraars kan de cliënt alleen voor vergoeding in aanmerking komen wanneer hij/zij een verwijzing heeft van een arts.

Bij de vergoeding uit het basispakket is bij volwassenen vanaf 18 jaar de regeling ‘eigen risico’ van toepassing. Voor kinderen t/m 17 jaar geldt geen eigen risico.

Indien een cliënt geen recht heeft op vergoeding via de zorgverzekeraar zijn de kosten voor behandeling voor eigen rekening van de cliënt. Alle rekeningen die niet rechtstreeks via de verzekeraar lopen zullen direct aan de cliënt gefactureerd worden. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling door de cliënt te geschieden binnen veertien dagen na de datum van de declaratie. Indien het bedrag van de declaratie op de dag dat het opeisbaar is geworden niet of niet volledig is betaald, is de cliënt in gebreke door het verloop van de termijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist. Zolang de cliënt nog niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zullen alle kosten die verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de cliënt.

Artikel 4 Verhindering

Bij verhindering dient de cliënt de afspraak in ieder geval 24 uur van te voren telefonisch dan wel per e-mail te annuleren. Bij niet tijdige afzegging of het vergeten van de afspraak wordt het consult in rekening gebracht.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de diëtist. Startpunt Diëtetiek zal zich inspannen de behandeling en/of opdracht van de cliënt naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten.

Artikel 6 Klachten

Indien een cliënt een klacht heeft over Startpunt Diëtetiek wordt dit bij voorkeur eerst met de diëtist besproken. Wanneer dit niet tot een oplossing leidt, kan de cliënt zich wenden tot:
Secretariaat Klachten commissie Paramedici Eerstelijn p/a Nederlands Paramedisch Instituut Postbus 1161
3800 BD Amersfoort
Tel. 033-4216189

Artikel 7 Rapportage naar de verwijzer

Startpunt Diëtetiek respecteert de privacy van de cliënt. Alles wat met de cliënt wordt besproken zal vertrouwelijk worden behandeld. Indien opdrachtgever en cliënt niet dezelfde persoon zijn verstrekt Startpunt Diëtetiek geen gegevens met betrekking tot cliënt aan de opdrachtgever tenzij cliënt daartoe uitdrukkelijk toestemming geeft.

Overeenkomstig de gangbare praktijk zal de diëtist / voedingskundige de arts rapporteren over de (voortgang en inhoud van de) behandeling, tenzij de cliënt uitdrukkelijk verzoekt dit niet te doen.